QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Tải tài liệu lên
 • Người dùng chọn một hoặc nhiều file tài liệu (định dạng pdf) lên hệ thống. Hệ thống tự động nhận dạng các thông tin và khởi tạo tài liệu.
 • Các thông tin hệ thống xử lý tự động bao gồm:
  • Nhận dạng số công văn.
  • Nhận dạng ngày tháng năm phát hành văn bản.
  • Nhận dạng đơn vị phát hành văn bản.
  • Phân loại văn bản.
  • Phân loại ngành.
  • Phân lĩnh vực.
  • Trích yếu.
  • Nhận dạng người ký và chức vụ.
  • Nội dung toàn văn.
Chỉnh sửa tài liệu
 • Liệt kê những tài liệu đã tải lên (đang chờ xử lý) của người đang truy cập vào hệ thống. Những tài liệu này có thể xóa, chỉnh sửa nội dung nếu chưa phù hợp.
 • Tài liệu sau khi thực hiện cập nhật sẽ chính thức được khai thác trên hệ thống.
Soạn thảo tài liệu
 • Cho phép người có quyền tạo tài liệu bằng hình thức tự nhập thông qua Form soạn thảo.
Phân quyền tài liệu
 • Đối với những tài liệu nội bộ (hạn chế truy cập): Tài liệu chỉ được truy cập bởi cá nhân, phòng ban/đơn vị được phân quyền.
 • Đối với tài liệu công khai thì ai cũng có thể truy cập.
Tìm kiếm tài liệu
 • Hỗ trợ tìm kiếm thông minh theo từ khóa, kết quả trả về là văn bản phù hợp nhất theo khái niệm văn bản. Hỗ trợ search nâng cao theo nhiều tiêu chí như: Thời gian tải lên, loại văn bản,...

QUẢN LÝ DANH MỤC

 • Quản lý phòng ban: Hệ thống cho phép thêm, xóa, sửa phòng ban/ đơn vị trực thuộc của tổ chức.
 • Quản lý chức vụ: Hệ thống cho phép thêm, xóa, sửa chức vụ của tổ chức.
 • Quản lý nhóm công việc: Ngoài quản lý phòng ban, hệ thống cho phép tạo ra các nhóm và nhân sự trong nhóm để xử lý công việc.

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Quản lý người dùng: Hệ thống cho phép thêm, xóa, sửa người dùng truy cập vào hệ thống. Thông tin bao gồm tài khoản, họ tên, chức vụ, phòng ban, trực thuộc nhóm người dùng nào.
 • Quản lý nhóm quyền truy cập: Hệ thống cho phép thêm, xóa, sửa nhóm quyền và phân quyền sử dụng chức năng trên hệ thống.